INFOLINIJA telefonas: +370 675 80687, el. paštas: info@aromata.lt

Pirkimo-pardavimo sutartis

Ši sutartis sudaroma tarp UAB Kvapų namai, juridinio asmens kodas 301732173, esančios Šeimyniškių 3A, LT-09312, Vilniuje, toliau sutartyje vadinama Pardavėja, kuriai priklauso interneto svetainė bei internetinė parduotuvė (e - parduotuvė) esančios interneto adresu aromata.lt ir bet kurio asmens, kuris naudodamasis interneto svetainės, esančios adresu aromata.lt, įrankiais bei priemonėmis, užsako prekių iš internetinės parduotuvės (e. parduotuvės), esančios adresu aromata.lt, toliau vadinamo Pirkėju

1. SUTARTIES OBJEKTAS

Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjo nuosavybėn, o Pirkėjas įsipareigoja priimti bei sumokėti už prekes, kurias jis naudodamasis interneto svetainės, esančios adresu aromata.lt, įrankiais bei priemonėmis, užsakė iš internetinės parduotuvės (e. parduotuvės), esančios adresu aromata.lt.

2. PREKIŲ UŽSAKYMAS IR MOKĖJIMAS UŽ PREKES

2.1. Prekių užsakymo tvarka aprašyta internetinės parduotuvės (e. parduotuvės), esančios adresu aromata.lt, skyriuje „Kaip pirkti“.

2.2. Pirkėjas išsirenka prekės pakuotę, nurodo prekių kiekį, ir spausdamas nuorodą "Įsidėti į krepšelį" pasirenka pageidaujamas pirkti prekes.

2.3. Pirkėjas prieš pateikdamas užsakymą turi peržiūrėti krepšelio turinį (spausti vežimėlio ženklą puslapio viršuje). Prieš pateikdamas užsakymą Pirkėjas gali pašalinti arba pasirinkti kitas prekes.

2.4. Jei krepšelio turinys atitinka Pirkėjo pasirinkimą, pirkėjas turi paspausti nuorodą „Toliau“ bei pateiktoje formoje įrašyti savo asmens duomenis, adresą, telefoną.

2.5. Paspaudus dar kartą „Toliau“, Pirkėjui pateikiamos šios pirkimo - pardavimo sutarties sąlygos. Sutikdamas su sutarties sąlygomis, Pirkėjas pažymi apie savo sutikimą pažymėdamas varnelę atsiradusiame laukelyje.

2.6. Paspausdamas nuorodą "Paruošti sąskaitą" Pirkėjas pateikia užsakymą Pardavėjui.

2.7. Gavęs užsakymą bei jį patikrinęs Pardavėjas jį patvirtina Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu išsiųsdamas elektroninės formos išankstinę sąskaitą apmokėjimui. Ši sąskaita yra virtuali ir yra pasiekiama paspaudus laiške esančią nuorodą. Kol Pirkėjui neišsiunčiama elektroninės formos išankstinė sąskaita apmokėjimui, laikoma, kad Pirkėjo užsakymas nėra priimtas ir pirkimo-pardavimo sutartis laikoma nesudaryta.

2.8. Pirkėjui atlikus mokėjimą į nurodytą UAB Kvapų namai sąskaitą ir pinigus įskaičius į Pardavėjo banko sąskaitą, Pardavėjas išsiunčia prekes, šios pirkimo-pardavimo sutarties egzempliorių patvarioje lakmenoje ir PVM sąskaitą - faktūrą Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu.

2.9. Jei Pirkėjas, pateikęs užsakymą ir gavęs Pardavėjo patvirtinimą, kad užsakymas yra priimtas bei gavęs elektroninės formos išankstinę sąskaitą apmokėjimui, per 5 darbo dienas nesumoka išankstinėje sąskaitoje nurodytos sumos, laikoma, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo - pardavimo sutarties.

3. KAINA, KIEKIS, ASORTIMENTAS

3.1. Prekės kaina - kaina užsakymo pateikimo metu nurodyta prie prekės internetinėje parduotuvėje (e. parduotuvėje), esančioje adresu aromata.lt.

3.2. Į kainą įeina taros, markiravimo, įpakavimo išlaidos.

3.3. Į prekių kainą neįskaičiuotos prekių pristatymo Pirkėjui išlaidos.

3.4. Pardavėjas prekes pristato naudodamasis AB „Lietuvos paštas“ paslaugomis ir prekių pristatymo Pirkėjui kaina sutampa su pristatymo metu galiojančiomis AB „Lietuvos paštas“ paslaugų kainomis.

3.5. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už prekių pristatymą Pardavėjui mokėdamas už užsakytas e. parduotuvėje prekes, gavęs elektroninės formos išankstinę sąskaitą apmokėjimui.

3.6. Prekių kiekis yra nurodomas Pardavėjo patvirtintame Pirkėjo užsakyme, kuriuo jis užsako prekes.

3.7. Prekių asortimentas pasirenkamas iš pirkimo metu e. parduotuvėje esančių prekių ir nurodomas Pardavėjo patvirtintame Pirkėjo užsakyme.

4. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pardavėjui patvirtinus Pirkėjo užsakymą ir Pirkėjui sumokėjus už užsakytas prekes bei prekių siuntimo išlaidas, Pardavėjas įsipareigoja per 2 (dvi) darbo dienas išsiųsti užsakytas prekes Pirkėjo paštu Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes nuosavybėn ir sumokėti Pardavėjui užsakytų prekių kainą bei prekių siuntimo (pašto) išlaidas.

5. PREKIŲ PERDAVIMAS, NUOSAVYBĖS IR ATSITIKTINIO DAIKTO ŽUVIMO AR SUGEDIMO RIZIKOS PERĖJIMO MOMENTAS

Nuosavybės teisė į prekes ir jų atsitiktinio sunaikinimo, sugadinimo rizika pereina Pirkėjui gavus prekes iš AB „Lietuvos paštas“.

6. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

6.1. Vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus 2 dalyje numatytas išimtis.

6.2. Vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties netaikoma šioms sutartims:

1) paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos vartotojui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas vartotojo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai verslininkas visiškai įvykdys sutartį;

2) sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;

3) sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

4) sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

5) sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;

6.3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po keturiolikos dienų:

1) kai sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią vartotojas ar vartotojo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba:

a) jeigu vartotojas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią vartotojas ar vartotojo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę;

b) jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią vartotojas ar vartotojo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį;

c) jeigu sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį, – nuo tos dienos, kurią vartotojas ar vartotojo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna pirmąją prekę.

6.4. Jeigu verslininkas nepateikė vartotojui informacijos apie teisę atsisakyti sutarties pagal LR CK 6.2287 straipsnio 1 dalies 7 punktą, vartotojas turi teisę atsisakyti sutarties per 12 mėnesių nuo šio straipsnio 3 dalyje nustatytos termino pabaigos.

6.5. Jeigu verslininkas pateikia vartotojui LR CK 6.2287 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytą informaciją per 12 mėnesių nuo šio straipsnio 3 dalyje nustatytos termino pabaigos, sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po keturiolikos dienų nuo tos dienos, kurią vartotojas gauna tą informaciją.

6.6. Vartotojas praneša verslininkui apie nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą:

1) pateikdamas tinkamai užpildytą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą. Šią formą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija; arba

2) pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties.

6.7. Pareiga įrodyti, kad laikėsi šio straipsnio reikalavimų dėl sutarties atsisakymo, tenka vartotojui.

7. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

7.1. Sutarties šalys atleidžiamos nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms pagrindais, numatytais Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

7.2. Atsiradus tokioms aplinkybėms prašanti atleisti nuo atsakomybės šalis privalo per 5 dienas pranešti apie tai kitai sutarties šaliai, kitaip ji neatleidžiama nuo atsakomybės.

7.3. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau nei 3 mėnesius, sutartis gali būti nutraukiama vienos iš šalių iniciatyva, raštu apie tai pranešus kitai šaliai.

8. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMO SĄLYGOS IR NUTRAUKIMAS

8.1. Ši sutartis įsigalioja Pardavėjo internetiniame puslapyje aromata.lt esančioje e. parduotuvėje Pirkėjui varnele pažymėjus, kad jis sutinka su sutarties sąlygomis bei pateikus užsakymą, o Pardavėjui užsakymą patvirtinus, ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimo įvykdymo.

8.2. Visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tada, kai jie yra surašyti papildomame susitarime ir patvirtinami abiejų šalių parašais.

8.3. Visi šios sutarties priedai, pasirašyti šalių, yra neatskiriama sutarties dalis.

9. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

9.1. Visi ginčai tarp šalių dėl šios sutarties vykdymo sprendžiami šalių susitarimu. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9.3 Prašymą /skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse  arba www.vvtat.lt – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr

9.2. Šiai sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10. INFORMACIJA APIE PARDAVĖJĄ

UAB Kvapų namai, juridinio asmens kodas 301732173, esančios Šeimyniškių 3A, LT-09312, Vilniuje, telefonas +370 672 97600, el. paštas info@aromata.lt